Prof. Teng Jimeng and Joanne Cheng in BFSU studio 2012

Prof. Teng Jimeng and Joanne Cheng in BFSU studio 2012